Pressemeddelelse fra 5. maj 2022

English below

Best Farm introducerer nyheder, der reducerer dødelighed blandt pattegrise med op til 50 pct.

Danske Best Farm introducerer to verdensnyheder, der kan reducere dødeligheden blandt pattegrise med 40-50 pct. Der sker på Nutrifair Messen i Fredericia d. 17.-18. maj.

Det nyudviklede og patenterede produkt Pig-LET Starter har i test vist, at den kan hjælpe med at nedbringe pattegrisedødeligheden 40-50%. Flere svineproducenter har allerede afprøvet produktet med stor tilfredshed.

– Der et stort potentiale for at nedbringe pattegrisedødeligheden, når vi kigger på de pattegrise, som er i live 15 minutter efter fødslen, siger Lars Brunse, opfinder og direktør i Best Farm.

En undersøgelse fra SEGES viser, at 77 pct. af de pattegrise, som bliver klemt ihjel, har tomme maver. Det viser, at de er sultne og søger soen. Samtidig mangler der patter i ”restauranten” til alle pattegrisene.

– Der foregår et stort arbejde blandt so-producenterne for at pattegrisene skal overleve, men en bedre løsning mangler, er min erfaring fra mange besøg hos danske svineproducenter, uddyber Lars Brunse.

Tidligere produkter på markedet, kunne ikke bruges inde i ”hulen”, da grisene ville svine og skabe fugtproblemer. Mælken ville desuden blive sur og derved uinteressant for pattegrisen. Derfor introducerer Best Farm en løsning, som fungerer inde i hulen. Det er vigtigt at give pattegrisene et supplement til soen i form af væske/mælk. Men dette supplement skal serveres hvor pattegrisene opholder sig.

Pig-LET Starter

Pig-LET Starter er en flaske med en lille krybbe, som installeres inde i hulen. Flasken er vendt på hovedet, så kun en lille del af mælken doseres ad gangen. Selve krybben er designet, så pattegrisene nemt kan spise af den, men uden at svine.

Pig-LET Starter giver et væske- og næringssupplement. Mælken fra Pig-LET Starter giver pattegrisene flere kræfter og energi, og øger dermed chancen for overlevelse.

Pattegris drikker af Pig-LET Starter
Pig-LET Starer placeres i hulen

Pig-LET Starter giver et væske- og næringssupplement. Mælken fra Pig-LET Starter giver pattegrisene flere kræfter og energi, og øger dermed chancen for overlevelse.

– Flere landmænd har testet vores nye produkt, og alle er positive. Vores tests viser, at et hold pattegrise sagtens kunne spise en hel liter mælk på dag 0. Det viser tydeligt, at pattegrisene er sultne, siger Lars Brunse. 

Pig-LET Starter fås i flere modeller, som Pig-LET 2-in-1 som er med både flaske og drikkekop, samt ALL-in-1 med både flaske, drikkekop og tørfoder. Dermed er restauranten åben fra dag 0 og frem til pattegrisen forlader hulen.

Pig-LET er navnet på serien, fordi den er nem at rengøre, tilpasset det daglige arbejde og kan mindske arbejdsbyrden. Produktet er patenteret.

Pig-LET MultiCup

Pig-LET MultiCup er en ny og ligeledes patenteret drikkekop til både farestien og smågrisestalden. Den er udstyret med flere ventiler, som gør det muligt at tilbyde grisene flere løsninger fra samme kop. Koppen kan køre med cirkulerende mælk og ligeledes med cirkulerende vand.

Som noget nyt er koppen også udstyret med mulighed for vanddryp i modsætning til de fleste andre drikkekopper. Dermed sørger den indbyggede løsning for, at der vand til pattegrisene fra første dag. Med drypsystemet er der altid vand i koppen, og efter få dage vil pattegrisene selv have lært at bruge koppen, hvorefter der kan slukkes for drypsystemet. Pig-LET MultiCup kan tænde/slukkes på tid eller manuelt.

Som en sidste og væsentlig nyhed, så kan Pig-LET MultiCup tilkobles en droppose, så pattegrisen f.eks. kan optage jern, salt eller sukker sammen med vandet. Alternativt kan landmanden vælge kun at bruge indholdet fra dropposen.

– Denne her løsning med dropmixpose er 100% hygiejnisk, og giver det ønskede mix på stiniveau sammen med vandet, når de drikker, siger Lars Brunse og fortsætter:

– Løsningen letter rengøringen, det er nemt at komme i gang i alle stier, og grisene har kun en restaurant – ét spisested forholde sig til.

Pig-LET MultiCup løser udfordringerne med korrekt dosering og hygiejne i forbindelse med traditionelle rundskåle.

– Jeg mener, vi er kommet med nogle nye innovative løsninger som i høj grad øger pattegrisenes chancer for at overleve, og som løser meget af dagligdagens bøvl og fjerner arbejdsbyrder. Og sidst, men ikke mindst: vi skaber bedre produktivitet, opsummerer Lars Brunse og slutter:

– Vores mantra er, hvis en nyfødt pattegris trækker vejret, så kan den overleve.

Pig-LET MultiCup kan anvedes til både faresti og smågrisestalden.
Der er altid vand i koppen

Om Best Farm

Best Farm A/S har som mission at nedbringe dødeligheden blandt pattegrise. Det skal ske med innovative løsninger til farestien, der er designet til at give pattegrisen næring og varme fra dag 0.

Best Farm ejes af grundlægger og direktør Lars Brunse, samt IBF-koncernen.

Kontakt

Lars Brunse, partner og adm. direktør i Best Farm A/S

Telefon: 44 18 22 44

Email: lbr@bestfarm.dk

www.bestfarm.dk

Best Farm introduces news that reduce mortality among piglets by up to 50 percent.

Danish Best Farm is introducing two world news, that can reduce mortality among piglets by 40-50 %. The release takes place at the Nutrifair in Fredericia on 17-18. May.

The new and patented product Pig-LET Starter test results shows that it helps reduce piglet mortality by 40-50%. Several pig producers have already tested the product with great satisfaction.

-There is great potential of reducing the mortality of piglets that are alive 15 minutes after birth, says Lars Brunse, inventor and director of Best Farm.

A study by SEGES shows that 77 % of the piglets who are squeezed to death has empty stomachs. The results shows that the piglets are hungry and looking for the sow. At the same time, there is a lack of teats in the “restaurant” for all the piglets.

– The pig producers are working hard for the piglets to survive, but it is my experience, from many visits to Danish pig producers, that a better solution is missing, explains Lars Brunse.

Previous products on the market could not be used inside the covered creep area, as the pigs would get dirty and create moisture problems. The milk would also become sour and uninteresting for the piglet. Therefore, Best Farm introduces a solution that works inside the covered creep area. It is important to give the piglets liquid/milk as a supplement to the sow’s milk. But the supplement should be served where the piglets are.

Pig-LET Starter

Pig-LET Starter is a bottle with a small through, which is installed inside the covered creep area,. The bottle is turned upside down, so a small amount of the milk is dosed at a time. The through is designed in a way, that the piglets can easily eat from it, without making a mess.

Pig-LET Starter provides a fluid- and nutrient supplement. The milk from Pig-LET Starter gives the piglets more strength and energy, which increases the chance of survival.

Pig-LET Starter provides an important fluid and nutrient supplement - without the mess.
Pig-LET Starter is easy installed in the covered creep area.

– Several farmers have tested our new product, with positive response. Our tests show that a team of piglets could easily eat a whole litre of milk on day zero. This clearly shows that the piglets are hungry, says Lars Brunse.

Pig-LET Starter is available in several models, such as Pig-LET 2-in-1 with both bottle and drinking bowl, as well as ALL-in-1 with bottle, drinking bowl and dry food. Therefore, the restaurant is open from day 0 until the piglet leaves the cave.

Pig-LET is the name of the series because it is easy to clean, adapted to daily work and can reduce the workload. The product is patented.

Pig-LET MultiCup

Pig-LET MultiCup is a new and patented drinking bowl for both the farrowing pen and weaner unit. It is equipped with several valves, which makes it possible to offer the pigs several solutions from the same cup. The cup can run with both circulating milk and water.

As something new, the cup is also providing the option of water drip, unlike most other drinking bowls. Therefore, the built-in solution ensures the piglets water from day one. The drip system ensures constant water in the cup. After a few days the piglets have learned to use the cup, after which the drip system can be switched off. Pig-LET MultiCup can be switched on / off either by a timer or manually.

A final and significant news is the connection of a drop bag to the Pig-LET MultiCup, so that the piglet can absorb iron, salt or sugar along with the water. Alternatively, the farmer can choose to use only the content of the drop bag.

– This solution with the Dropmix bag is 100% hygienic, and gives the desired mix along with the water, at pen level, says Lars Brunse and continues:

– The solution eases the cleaning, easy to start up in all pens, and the pigs only have one restaurant – one place to eat, to relate to.

Pig-LET MultiCup solves the challenges with correct dosage and hygiene in connection with traditional round bowls.

– I think we have some new innovative solutions which greatly increases the piglets’ chances of survival, and which solve much of the everyday hassle and remove workloads. And finally: we create better productivity, sums up Lars Brunse and concludes:

– Our mantra is, if a new-born piglet breathes, then it can survive.

Piglets drinking from the Pig-LET MultiCup.
Pig-LET MultiCup is a drinking bowl for the piglets, where milk / water can be dosed, with the possibility oof connecting a drop bag.

About Best Farm

Best Farm A / S’s mission is to reduce mortality among piglets, with innovative solutions for the farrowing pen, which are designed to give the piglet nourishment and warmth from day 0.

Best Farm is owned by founder and director Lars Brunse, as well as the IBF Group.

Contact

Lars Brunse, partner and CEO of Best Farm A / S

Phone: 44 18 22 44

Email: lbr@bestfarm.dk

www.bestfarm.dk